ACBA ON-LINE
CONTACTS
Individuals
Business
Farmers
Loans for business

Please fill in the application in English
Fields marked with * are mandatory

Հաճախորդի տվյալները

Հաճախորդ*
Պահանջվող վարկի տեսակը*
Կազմակերպության կամ Ա/Ձ անվանումը*
Taxpayer number*
Անուն ազգանուն հայրանուն*

(լրացվում է տնօրենի կամ Ա/Ձ-ի տվյալները)
Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը*
Date of birth*
Հանրային ծառայության համարանիշ
Հեռախոսի համար (ներ)ը*
Էլ. փոստի հասցեն*

Պահանջվող վարկի/վարկային գծի տվյալները

Վարկի/վարկային գծի գումար*
արժույթ*
Վարկի/վարկային գծի ժամկետ* ամիս
Վարկի/վարկային գծի նպատակ*

Other details

ACRA agreement
Agree*
Լրացուցիչ տեղեկատվություն
Մասնաճյուղ*
Առցանց դիմումի պայմաններին ծանոթ եմ*

Filling out the initial assessment form and meeting the requirements does not guarantee the provision of the loan and does not create a liability for the Bank to issue a loan. You will be contacted by our specialists.
Written on the picture   
In case of any discrepancies in the information contained in the Site, as well as inaccurate texts in a foreign language, please be guided by the Armenian version.03.04.2020 17:57
ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK CJSC is supervised by the CBA.
82-84 Aram Street, Yerevan, Armenia
Tel: (+374 10) 31 88 88
Fax: (+374 10) 54 34 85
E-mail: acba@acba.am