ACBA ON-LINE
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Իրավական ակտեր

Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունները կարգավորող հիմնական օրենքների, նորմատիվ իրավական այլ ակտերի ցանկը

Օրենքներ

 • «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 30.06.96թ., ՀՕ-68-Ն)

 • «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 24.11.2004թ., ՀՕ-135-Ն)

 • «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 20.10.2007թ., ՀՕ-195-Ն)

 • «Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 04.12.1996թ., ՀՕ-100)

 • «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 24.11.2004թ., ՀՕ-142-Ն)

 • «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 24.11.2004թ., ՀՕ-150Ն)

 • «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 26.05.2008թ., ՀՕ-80-Ն)

 • «Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրք» (ընդունված 05.05.1998թ., ՀՕ-239-Ն)

 • «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 04.11.2003թ., ՀՕ-15-Ն)

 • «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 17.06.2008թ., ՀՕ-124-Ն)

 • «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 17.06.2008թ. ՀՕ-122-Ն)

 • «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 17.06.2008թ., ՀՕ-123-Ն)

Ֆինանսական համակարգի արբիտրաժի կանոնակարգ:

Նորմատիվ իրավական այլ ակտեր

 • «Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ» կանոնակարգ 8/01 (ԿԲ խորհրդի 16.12.2008 թ. թիվ 363-Ն որոշում)

 • «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը» կանոնակարգ 8/02 (ԿԲ խորհրդի 02.06.2009 թ. թիվ 165-Ն որոշում)

 • «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները», կանոնակարգ 9 (ԿԲ խորհրդի 04.05.2005 թ. թիվ 199-Ն որոշումը, որը ներառում է 24.07.2009թ. կատարված փոփոխությունները)

 • «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» կանոնակարգ 8/03

 • «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05

Իրավական ակտեր

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 01.10.2019 16:34